Diàleg competitiu del servei de Data Center a la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) va iniciar l’any 2011 un procés de concentració de la gestió de les TIC de l’administració catalana a través d’un procés de diàleg competitiu.

En el següent vídeo es descriu el projecte:

El diàleg de centre de processament de dades (CPD) va ser un dels quatre apartats en els que es va dividir el projecte. Personalment, com a Director d’Operacions del CTTI, vaig ser dessignat com a Responsable del Diàleg, dirigint en col·laboració amb els empreses participants les fases de disseny, y posterioment les de redacció de la documentació per a la licitació, valoració de les propostes y implantació.

L’abast del projecte era de prop de 5.000 servidors distribuits en 24 espais tècnics.La situació origen tenia com a trets principals la dispersió dels servidors i la obsolescència de l’equipament, derivada de la falta d’inversions dels darrers anys a l’administració pública.

Les línies principals de la solució d’aquest diàleg váren ser:

  • Assoliment dels nivells d’estalvi requerits pel projecte - la concentració dels sistemes (de 24 a 4 espais tècnics) permet reduir les infraestructures de espai (sistemes d’electrificació, acondicionament d’aire, etc…), el maquinari (cabines de disc, robots de backup, etc..), els servidors de suport (servidors de llicenciament, antivirus, backup, administració de granges de virtualització, controladors de domini, etc..), així com permet la consolidació en un número menor de servidors d’algunes parts dels sistemes (bases de dades, frontals web, etc..). El projecte permet fer efectives aquestes oportunitats d’eficiència derivades de la concentració.
  • Evolució dels sistemes a cloud – el diàleg d’aplicacions contempla una progressiva evolució del programari, que hauria de permetre concentrar els aplicatius repetits en els departaments en altres transversals. Això provocarà que les infraestructures tindran requeriments de recursos diferents en el temps, i gran número d’entorns de desenvolupament, etc.. que seran necessaris nomès en un període transitori (trasllat i transformació). Per aquest motiu, la solució final va ser una combinació d’infraestructures dedicades pròpies (sistemes nucli) en CPD propi (10%), infraestructures dedicades contractades (cloud privat) en CPD extern (sistemes crítics, 15%), i infraestructures compartides en format cloud privat virtual (VPC, 75%). D’aquesta forma, s’eviten inversions que podrien quedar sense ús en el futur per canvis a les aplicacions, y en el moment que es produeixi la consolidació d’aplicacions es podràn donar de baixa unitats de cloud permetent fer efectius els estalvis. Tanmateix, la nova arquitectura permetrà tractar la estacionalitat d’algunes aplicacions (Ensenyament, per exemple) per a aconseguir reducció de costos.
  • Actualització de les infraestructures – tal com s’ha dit anteriorment, un dels problemes més importants residia en la obsolescència de gran part de la infraestructura, posant en risc el funcionament dels sistemes. El projecte va comportar la actualització de gran part de la infraestructura, en un plà de transformació del servei amb una durada de 2 anys.
  • Pla industrial – un dels objectius principals era la creació de teixit industrial a Catalunya. Els sistemes informàtics de la Generalitat suposen un percentatge important del negoci de IT al país, pel que el resultat del projecte comportava canvis rellevants al mercat. Com a resultat del procès, es van crear 4 nous nodes de cloud computing, incorporats a les xarxes internacionals de companyies multinacionals. Això ha posat Catalunya al mapa mundial del cloud (IBM, HP, T-Systems..) com un dels centres de referència.

El projecte va aconseguir el reconeixement de la Comunitat Europea, a través d’un premi dins la categoria de millors pràctiques europees en innovació.

Dins de l’apartat del plà industrial, durant l’any 2013 s’han inagurat els primers centres de cloud compromesos en els projectes, fent realitat els objectius marcats.