Sistema de gestió de tributs municipals i dades mestres amb SAP Tax&Revenue

L’Ajuntament de Badalona tenia el problema d’un sistema de gestió de tributs basat en una eina de desenvolupament propi basada en una tecnologia molt obsoleta (Oracle Forms 3), que posava en risc la continuitat de la generació de tributs. Tanmateix, el sistema de gestió de tributs tenia una base de dades desconnectada de la resta de sistemes informàtics municipals (padró, sancions,registre,etc…) el que provocava que canvis a les dades dels ciutadans tinguèssin que ser realitzades sobre cadascún dels sistemes per separat.

E projecte ha consistit en la implantació del producte SAP per a la gestió de les dades mestres i la emisió de rebuts. Dins del procès complert de la gestió de tributs, correspón amb els sub-processos marcats en color verd en el següent esquema:

D’aquesta forma, el sistema SAP es converteix en el magatzem corporatiu de dades mestres, en tenir el conjunt de dades més important de la corporació. Aquest es un dels principals reptes i beneficis del projecte, el ser capaços de tractar aquestes dades amb un sistema tan exigent com SAP, que requereix un nivell de qualitat de les dades molt alt.

.

La decissió de implantar SAP en aquest tipus d’aplicació, no va ser senzilla, va comportar un anàlisi de les possibilitats per part dels tècnics municipals, i al final les motivacions van ser les següents:

  • Tecnologia – amb el tamany de l’Ajuntament de Badalona, el rendiment de l’aplicació un cop posada en marxa tant a les oficines d’atenció al públic com al portal web (sobretot aqui), es molt important. Es requeria un sistema capaç de prioritzar de forma adequada les peticións que requereixen un temps de resposta molt curt front a processos de càlcul o cerca massius que han de ser relegats a executar-se amb baixa prioritat i fins i tot com processo de fons (batch). SAP era la única eina que ens oferia aquesta possibilitat de forma provada. Tanmateix, la possibilitat de ser un aplicatiu ja desenvolupat en part i que es suporta en tecnologia Solaris (l’elecció com a infraestructures) va ser molt important.
  • Fiabilitat del proveïdor. SAP es una empresa consolidada que garanteix el manteniment del sistema base per un llarg periode, el que protegeix l’inversió de la obsolescència.
  • Independència del partner per la implantació. SAP permet canviar de partner implantador en el cas que sigui necessari. Aquest es un escenari que ningú dessitja en cap projecte, però que cal tenir seriosament en compte com a precaució i per contenir els costos.
  • Aposta de SAP pel projecte, a través de la involucració de la direcció de SAP Espanya, que van fer possible rebaixar el risc del projecte amb un esforç econòmic molt important.

Per tot això, la decissió va ser optar per un projecte innovador però amb la seguretat de que estàvem escollint la millor de les opcions possibles.

El projecte utilitza el paquet TRM de SAP, en el que es la primera instal·lació a Espanya d’aquest producte en una administració local. Aquest paquet inclou tres mòduls de programari:

  • BRF- Motor de càlcul. Permet definir fòrmules de càlcul complexes per a ser utilitzades des de diferents transaccions.
  • BP – Bussines partner. Incorpora la definició dels interlocutors (en aquest cas, ciutadans i empreses) amb un conjunt de transaccions estandard que permeten la gestió de dades mestres.
  • PSCD – Public Sector Collection and Disbursement, permet la creació dels rebuts (drets de cobrament, en argot SAP), i la seva gestió. Aquest mòdul té capacitats com per admetre els processos de recaptació, que en aquest cas s’han traspassat a l’aplicatiu de recaptació i executiva per facilitats del processament de la cinta informàtica de les entitats (incorporen tant rebuts pagats en periode voluntari com fora de termini).

El sistema es accesible a través de les interfaces de client SAP, com des d’altres aplicacions o des dels portals web (seu electrònica a Internet i Intranet) gràcies al mòdul SAP Netweawer, que permet la publicació en el bus de serveis de l’Ajuntament (Oracle Weblogic) de les transaccions utilitzades, el que dona al sistema la consistència i possibilitats d’una arquitectura SOA.

La utilització de cada mòdul dins del mapa de processos del projecte es la següent:

El sistema SAP serà utilitzat de la següent forma, dins del sistemes municipals:

  • Usuaris interns intensius – sobretot del Servei de Tresoreria, el grup de persones que realitzen la gestió dels impostos, o atenen al ciutadà presencialment. Aquestes persones accediran al sistema a través del client SAP, ja que requereixen de totes les funcionalitats que ofereix sense cap tipus de restricció.
  • Usuaris interns d’ús lleuger – personal municipal que accedeix al sistema sobretot en mode consulta, o per una transacció molt definida. Accediran al sistema a través de la Intranet municipal (Oracle Webcenter), amb una interface web.
  • Ciutadans – persones que han de fer un tràmit relacionat amb els tributs municipals (pagar, domiciliar, consultar). Accediran al sistema a través del portal web municipal (Oracle Weblogic).

Les persones que utilitzen el sistema des del client SAP, tenen una relació amb el sistema com a usuaris d’un programa vertical. Per a ells, el SAP es un sistema exclussivament de gestió de tributs, ja que son persones que treballen en un únic procès, la generació i seguiment d’un fet imposable.

Les persones que treballaran des de la Intranet, son persones de fora del servei de Tresoreria, que gestionen processos transversals, en els que una part es el pagament d’un tribut. Per exemple, la concessió d’un gual, en el que una part es el pagament de l’autoliquidació corresponent. L’accès al sistema en aquests cassos serà a través del BUS de serveis (Oracle Weblogic), a través de serveis que seran invocats directament des de la Intranet en el cas de consultes simples de dades, o bé invocats pel gestor de processos (Oracle BPM) en el cas d’accions amb complexitat que puguin requerir una orquestació del procès.

Per a aconseguir això, la facilitat d’integració del producte SAP Netweawer amb el sistema SAP es clau per tal de permetre desenvolupar aquesta arquitectura, marcant la diferència amb altres aplicacions. Creiem que aquest punt es tan diferenciador que justifica en si mateix la elecció del producte.

En el cas de les persones que accedeixen al sistema des del portal web municipal, sempre es tracta d’accions que tindran un procès previ de validació de la identitat, que anirà a càrrec del portal web.

La durada del projecte va ser de un any, començant el mes de maig del 2010, i finalitzat el mes de juny del 2011 desprès d’haver executat amb èxit els padrons (emissió anual d’impostos) de IBI, IVTM (circulació), guals, IAE i taxes vàries.

El projecte va ser validat per SAP com a cas d’èxit, i publicat a la seva pàgina web com a referència de bones pràctiques amb la utilització del seu producte.

 

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml showflipbtn=true documentid=110619185301-1f908b3ad5ae4acd9b832395b2ac2cdb docname=cas_exit_sap_everis username=antonidavia loadinginfotext=Cas%20d'%C3%A8xit%20SAP%20gesti%C3%B3%20de%20tributs showhtmllink=true tag=ajuntament width=600 height=425 unit=px]
 

Aquest ha estat la primera instal·lacio de SAP per a la gestió de tributs a Espanya implantada amb èxit. En l’actualitat altres Ajuntaments com Barcelona estan seguint aquest camí i realitzanels seus projectes amb SAP.