Nou portal web de tributs de Ajuntament de Badalona

A l’Ajuntament de Badalona hem posat en marxa el nou portal web de tributs, incorporat dins el portal web municipal.

Aquest anunci coincideix amb els inicis del període de pagament voluntari dels principals tributs municipals, l’IBI i l’impost de circulació, el que permetrà que moltes persones puguin utilitzar aquesta eina ara que els tributs es troben en període de pagament.

Les principals funcionalitats d’aquest portal de tributs son:

  • Millor informació sobre els tributs municipals i els seus tràmits (pagaments, certificats, canvis de nom, domiciliació, etc…).
  • Consulta en línia dels rebuts i multes pendents de pagament.
  • Pagament en línia dels rebuts en període voluntari.
  • Obtenir un duplicat d’un rebut per poder pagar a l’entitat bancària.
  • Domiciliació en línia dels rebuts.

Cada any s’emeten prop de 250.000 rebuts (dels que un 30% estan domiciliats, la resta, uns 175.000 necessiten el rebut en paper per a fer el pagament), i es gestionen més de 10.000 domiciliacions bancàries.

Hi ha molts ciutadans que simplement desconeixen que tenen un deute pendent amb l’Ajuntament, perquè han canviat d’adreça i no ho han comunicat enlloc (i no arriben els rebuts), o per altres motius diversos relacionats amb la distribució dels rebuts.

La consulta del deute pendent permetrà a aquests ciutadans conèixer la seva situació de pagament, amb el que podran evitar que augmentin els interessos, el que fa incrementar molt els imports en el cas d’arribar a l’embargament de comptes.

El portal de tributs es un dels majors projectes informàtics d’aquesta legislatura, i ha requerit més de un any de treball conjunt entre els equips d’Informàtica i Hisenda, i una inversió de prop de 400.000 €. Dins d’aquest projecte s’han millorat els processos d’emissió dels rebuts, i s’ha integrat la informació de les persones en una base de dades única (base de dades mestre), de forma que a partir d’ara quan una persona canvia alguna dada (adreça, nom, NIE-DNI, etc…) ja no es necessari que ho comuniqui a cada departament de l’Ajuntament per separat, sinó que el nou sistema s’encarregarà d’utilitzar les noves dades per als tràmits.

Pel que fa a la base tecnològica del projecte, l’Ajuntament ha implantat sistemes amb amplia projecció de futur, que garanteixen que la inversió realitzada podrà ser utilitzada per molts anys. El que veiem ara es només la primera versió, en els propers anys es desenvoluparan moltes més aplicacions que permetran que qualsevol acció que comporti un pagament, sigui gestionada a través del web (taxes, autoliquidacions, etc…).

La tecnologia emprada en el nucli del sistema ha estat SAP, a la primera instal·lació a Espanya del sistema Tax&Revenue. A nivell d’innovació, es pot afirmar que Badalona ha realitzat un projecte capdavanter en la gestió de tributs a nivell espanyol. La implantació ha estat realitzada per la consultora Everis.

Per a la recaptació i cobrament dels rebuts en fase executiva, el producte escollit ha estat el de la empresa Intricom.

Pel que fa a la tecnologia de portal, bases de dades i sistemes d’interoperabilitat, la tecnologia utilitzada ha estat la de la companyia Oracle, amb servidors de SUN Microsystems.